Optiot

Optiot voidaan jakaa myyntioptioihin (put option) ja osto-optioihin (call option). Osto-option ostajalla (haltijalla) on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa kohde-etuus sovittuun hintaan sovittuna ajankohtana. Myyntioption ostajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, myydä option osoittama kohde-etuus ennalta määrättyyn hintaan ennalta määrättynä ajankohtana. Osto-option ostaja hyötyy siis kurssinoususta ja myyntioption ostaja hyötyy kurssilaskusta.

Osto-optioita ja myyntioptioita on eurooppalaisia sekä amerikkalaisia. Nämä eivät liity maantieteelliseen sijaintiin mitenkään vaan siihen, milloin option haltija voi toteuttaa oikeutensa myydä tai ostaa kohde-etuus. Eurooppalaisissa optioissa kohde-etuuden voi toteuttaa ainoastaan erääntymispäivänä, kun taas amerikkalaisissa optioissa voidaan oikeus käyttää minä päivänä tahansa option voimassaoloaikana. Tyypillisesti optiot joiden kohde-etuutena on osake ovat amerikkalaisia, kun taas optiot joiden kohde-etuutena on indeksi, ovat tyypillisesti eurooppalaisia.

Option arvo, preemio tai hinta, voidaan jakaa kahteen osaan: aika-arvoon (time value) ja sisäiseen arvoon (intrinsic value). Sisäinen arvo on se arvo, jonka saisit, jos toteuttaisit optio-oikeuden sillä hetkellä. Aika arvo on taas kaikki se arvo, joka on option preemiossa sisäisen arvon lisäksi.

Pörssilistatut optiot ovat standardoituja sekaannusten välttämiseksi ja likviditeetin luomisen vuoksi. Optioissa on kerroin (multiplier), pörssilistatuissa osakeoptioissa se on 100. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi optio oikeuttaa sadan osakkeen ostamiseen tai myymiseen. Tämän lisäksi optioiden erääntymiset ovat vakiintuneet tietyille päiville.

Optioihin liittyy paljon termejä, joista tavallinen osakesijoittaja ei välttämättä ole aikaisemmin kuullutkaan. Toteutushinta eli strike price, on hinta, jolla voit ostaa (myydä) kohde-etuuden osto-option (myyntioption) haltijana. Toteutushinta on kiinteä eikä muutu option voimassaoloaikana. Optioiden yhteydessä käytetään myös paljon lyhenteitä kuten OTM (Out of The Money), ITM (In The Money) sekä ATM (At The Money). Kaikessa yksinkertaisuudessaan nämä kuvaavat option toteutushinnan ja kohde-etuuden spot-hinnan suhdetta. OTM optioiden toteutushinta on osto-optioiden kohdalla ylempänä kuin spot-hinta ja myyntioptioiden kohdalla spot-hinta liikkuu toteutushinnan yläpuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että OTM optiot muodostuvat ainoastaan aika-arvosta, eikä niiden toteuttamisesta sillä hetkellä saisi tuottoa. ATM optiot ovat puolestaan optioita, joissa kohde-etuuden spot-hinta ja toteutushinta ovat samat tai ainakin hyvin lähellä toisiaan. Usein ATM optioiksi sanotaan niitä optioita, joiden toteutushinta on lähimpänä sen hetkistä spot-hintaa. ITM optiot ovat puolestaan niitä, joissa on aika-arvon lisäksi myös sisäistä arvoa. Eli osto-optioiden kohdalla spot-hinta on toteutushinnan yläpuolella, myyntioptioissa spot-hinta on toteutushinnan alapuolella. Joskus törmää myös lyhenteisiin, kuten DITM (Deep In The Money) ja FOTM (Far Out of The Money). Näillä viitataan optioihin, joiden toteutushinnat ovat kaukana sen hetkisestä spot-hinnasta. DITM optiot ovat luonnollisesti hyvin kalliita, koska ne muodostuvat lähes kokonaan luontaisesta arvosta ja sitovat paljon pääomaa, niiden arvo liikkuu hyvin samalla tavalla kuin kohde-etuuskin. FOTM optiot ovat halpoja ja muodostuvat pelkästään aika-arvosta. Niiden avulla esimerkiksi spekuloidaan tai suojaudutaan tilanteilta, joissa kohde-etuus tekee hyvin rajuja ja odottamattomia liikkeitä. FOTM optioiden likviditeetti onkin usein suurempaa kuin DITM optioiden.

Optioiden tuotto ja riski

Option ostajan riski on aina rajattu maksettuun preemioon. Option ostajan tuotto on taas osto-option kohdalla rajaton koska ainakin teoriassa esimerkiksi osakkeen hinta voi nousta rajattomasti. Myyntioption kohdalla ostajan tuotto on rajattu tilanteeseen, jossa esimerkiksi osakkeen hinta on 0. Tämä ei päde kuitenkaan sellaisten kohde-etuuksien kohdalla, joiden hinta voi olla negatiivinen. Option myyjän voitto rajoittuu saatuun preemioon, mutta riskit ovat osto-option kohdalla teoriassa rajattomat. Jälleen esimerkiksi osakeoptioiden kohdalla myyntioption myyjän riski on rajattu tilanteeseen, jossa osakkeen markkinahinta on nolla.

Kuten kuvasta nähdään, osto-option ostaja hyötyy kurssi noususta siinä missä kyseisen option myyjä taas kärsii kurssi noususta. Koska osakkeen hinta voi nousta teoriassa rajattomasti, on osto-option ostajan tuotto rajaton. Vastaavasti osto-option myyjän tappiolla ei ole rajaa.

Myyntioption ostaja tekee tuottonsa kurssin laskiessa, siksi niiden käyttö esimerkiksi osakesalkun suojauksessa on tyypillistä. Myyntioption myyjä puolestaan pitää saamansa preemion kokonaan, mikäli kurssi ei laske toteutushinnan alapuolelle. Osakeoptioiden kohdalla myyntioptioiden maksimaalinen tuotto ja riski on rajattu, koska osakkeen hinta ei voi olla negatiivinen.

Optioiden käyttö ei rajoitu ainoastaan spekulointiin kohde-etuuden liikkeen kanssa tai osakesalkun suojaukseen. Optioiden hinnoitteluun, eri strategioihin sekä volatiliteetin vaikutukseen liittyy valtavasti oleellista tietoa, jota ei tässä osiossa ole käsitelty. Optioiden monipuolisemmasta käytöstä lisää tietoa sivuillamme.

Kuvassa optiosarja eli taulukko jolla tarkastellaan valitun kohde-etuuden osto- ja myyntioptioita. Tarkastelussa kahden eri erääntymisen myynti- ja osto-optiot 12 eri toteutushinnalla.