Valuuttatermiinit ja -optiot

Valuuttatermiinit ja -optiot ovat OTC-johdannaisia (Over-The-Counter) eli johdannaisia joita ei ole listattu mihinkään pörssiin. Ne ovat siis kahdenkeskisiä sopimuksia sijoittajan sekä tuotteen tarjoajan välillä (yleensä pankki tai sijoituspalveluyhtiö). Tämän vuoksi ne ovat räätälöitävissä sijoittajan mieltymysten mukaan toisin kuin pörssiin listatut ja standardoidut futuurit sekä optiot.

Suosituimmista valuuttapareista on kuitenkin olemassa myös pörssilistattuja optioita sekä futuureja mutta näiden likviditeetti voi kuitenkin olla melko heikkoa johtuen OTC-markkinoiden suosiosta. Siinä missä pörssilistatuissa valuuttaoptioissa voit valita erääntymisen ja toteutushinnan tietyistä vaihtoehdoista sopimuksen koon ollessa vakio, on OTC-valuuttaoptioiden kaikki vaihtoehdot täysin räätälöitävissä. Vastaavasti pörssilistatun valuuttafutuurin sopimuskoko on standardoitu ja erääntymispäivä on valittava saatavilla olevista päivistä. Valuuttatermiinillä voit kuitenkin valita sopimuksen koon sekä erääntymispäivän mielesi mukaan.

Valuuttatermiinit

Valuuttatermiini on sopimus kahden osapuolen välillä vaihtaa tietty määrä valuuttaa tiettyyn kurssiin tiettynä päivänä tulevaisuudessa. Se on siis vastaava kuin futuuri mutta ei treidaa pörssissä joten se on pitkälti räätälöitävissä itse. Valuuttatermiinin avulla kaupan osapuolet siis lukitsevat valuutanvaihdon kurssin tietylle ajankohdalle tulevaisuudessa. Valuuttatermiinien avulla voit joko spekuloida tai suojautua valuuttakurssiriskeiltä.

Sijoittaja, joka ostaa valuuttatermiinin, toivoo valuuttakurssin nousevan lukitun kurssin yläpuolelle. Vastaavasta valuuttatermiinin myyjän tilanne on päinvastainen.

Tärkeänä erona futuurien ja termiinien välillä on myös niin kutsuttu vastapuoliriski. Vastapuoliriskiä ei ole teoriassa olemassa futuureissa, sillä sopimuksen osapuolten välillä toimii vastapuolena selvitysyhtiö. Futuurien sopimushinnan ja päätöskurssin erotus myös nettoarvotilitetään päivittäin, ja osapuolten on lisättävä vakuuksia sen mukaisesti. Termiinit ovat kuitenkin OTC-johdannaisia, jonka vuoksi osapuolten välillä ei ole selvitysyhtiötä. Termiineiden kohdalla ei myöskään käytetä nettoarvotilitystä, vaan erotus sopimushinnan ja erääntymispäivän kurssin välillä tilitetään erääntymispäivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jompikumpi osapuoli ei kykene täyttämään termiinin tuomaa velvollisuutta ostaa tai myydä erääntyessä, toisen osapuolen riski tuoton saamiselle on suurempi. Kuitenkin käydessä termiineillä kauppaa luotettavan yhtiön, kuten Saxo Bankin joka on eurooppalainen pankki, kanssa vastapuoliriski on teoreettinen ja todella pieni.

Valuuttaoptiot

Valuuttaoptiot, niin osto- kuin myyntioptiotkin, eivät eroa paljoakaan esimerkiksi indeksioptioista. Niissä toteutushinnaksi valitaan valuuttakurssi, ne erääntyvät kuten muutkin optiot ja niistä maksetaan ostettaessa preemio. Valuuttaoptiot, kuten valuuttatermiinitkin, ovat usein kuitenkin OTC-johdannaisia. Tämän vuoksi voit itse räätälöidä option erääntymisen, toteutushinnan sekä sopimuskoon mielesi mukaan. Valuuttaoptioita on myös pörssilistattuja ja täten standardoituja optioita. Tässä tekstissä käsitellään OTC-valuuttaoptioita ja niiden eroavaisuuksia standardoituihin pörssilistattuihin optioihin.

Voit lukea lisää optioista täältä: http://www.mintermarkets.com/tuotesivut-optiot/

Valuuttaoptioiden toimintamekanismi on samanlainen kuin muissakin optioissa, kuten esimerkiksi  osakeoptioissa. Tämän vuoksi teksti keskittyykin enemmän niin sanottuihin eksoottisiin valuuttaoptioihin.

Osto-option ostaja hyötyy kurssin noususta, kun taas myyntioption ostaja tahtoo kurssin laskevan jos kyseessä ei ole suojaus. Valuuttaoptioiden ostajan riski on rajattu maksettuun preemioon. Tämä maksettu preemio on kyseisen option vastapuolen, eli myyjän, maksimituotto. Vastaavasti option ostajan tuotto on käytännössä rajaton, siinä missä option myyjän riski on käytännössä rajaton.

Alla tutut perinteisten ”vanilla” optioiden voitto/tappio -kuvaajat eli nk. lätkämailat (hockey sticks):

Jos sijoittaja/treideri käy kauppaa OTC-valuuttajohdannaisilla, hän voi itse räätälöidä option erääntymisen, toteutushinnan sekä sopimuksen koon vapaasti. Pörssilistatuissa optioissa sopimuksen koko on vakioitu ja erääntymisiä sekä toteutushintoja on saatavilla rajattu määrä. OTC-johdannaisiin liittyy myös vastapuoliriski, josta puhuttiin valuuttatermiinien kohdalla.

OT & NT binäärioptiot

OTC-markkinoilla on saatavilla myös niin kutsuttuja eksoottisia optioita. Saxon alustalla ammattimaisiksi sijoittajiksi luokitellut asiakkaat voivat käydä kauppaa kahdenlaisilla eksoottisilla binäärioptioilla: OT eli One-Touch sekä NT eli No-Touch optioilla.

Eksoottiset optiot usein mielletään hyvin monimutkaisiksi, mutta OT ja NT binäärioptioiden kohdalla se ei pidä paikkansa, vaan niiden ymmärtäminen ja hallinta on todella helppoa, monien mielestä jopa helpompaa kuin perinteisten osto-ja myyntioptioiden. Tämä johtuu siitä, että niissä on aina vain kaksi mahdollista lopputulemaa: tietty voitto tai tietty tappio, eikä mitään siltä väliltä. Tästä myös nimi binäärioptio. OT ja NT optioiden tappio on aina rajattu, myös niitä myytäessä.

One-Touch optiot ovat optioita, jotka maksavat ostajalleen ennalta määritellyn tuoton, jos spot-kurssi käy tai ylittää toteutushinnan (trigger-tason) milloin vain option voimassaoloaikana. OT-optioiden avulla voi hyötyä kurssin noususta tai laskusta. Mikäli uskoo kurssinousuun, tulee OT-option trigger-taso (barrier) eli toteutushinta asettaa sen hetkisen spot-kurssin yläpuolelle. Vastaavasti kurssilaskua ennakoiva sijoittaja asettaa trigger-tasonsa sen hetkisen spot-kurssin alapuolelle.

No-Touch optiot ovat puolestaan optioita, jotka maksavat ostajalleen ennalta määrätyn tuoton, mikäli kurssi ei koskaan osu asetettuun trigger-tasoon option voimassaoloaikana. NT-optioiden avulla voi siis hyötyä kurssilaskun tai nousun lisäksi myös neutraalista näkemyksestä. Jos sijoittajan näkemys valuuttaparin kurssin suunnasta on neutraali tai hieman negatiivinen, voi sijoittaja ostaa NT-option, jonka trigger-taso on sen hetkisen spot-kurssin yläpuolella. Tällöin NT-optio tuottaa, kun spot-kurssi laskee tai ei ikinä nouse trigger-tasolle option voimassaoloaikana. Mikäli sijoittaja uskoo kurssin pysyvän paikallaan tai nousevan hieman, hän voi ostaa NT-option jonka trigger-taso on sen hetkisen kurssihinnan alapuolella.

Tarkka lukija voikin jo huomata OT- ja NT-optioiden suhteen. OT-option myyminen on sama, kuin ostaisi NT-option samalla toteutushinnalla, sopimuskoolla sekä voimassaololla. NT-option myyminen on taas sama kuin ostaisi vastaavan OT-option.
Alla olevasta kuvasta voidaan nähdä, miten OT- ja NT-optioiden tuotto muodostuu. Siitä myös nähdään, miten OT- ja NT-optiot ovat toistensa vastakohdat.

OT- ja NT-binäärioptioiden hinta eli preemio ilmaistaan aina prosentteina mahdollisesta maksusta. Esimerkiksi OT-optio, jonka ostat hinnalla 50% ja sen mahdollinen maksu on 1000€, euromääräinen preemio on 500€. Mikäli spot-kurssin hinta käy trigger-tasolla option voimassaoloaikana, option myyjä palauttaa maksamasi preemion sekä maksaa 500€, eli yhteensä 1000€. Tämän kyseisen option myyjä saa siis aluksi 500€ option myymisestä, mutta joutuu palauttamaan sen sekä maksamaan 500€ option ostajalle, jos spot-kurssi käy trigger-tasolla. Vastaavan NT-option hinnan on oltava myös 50%, jottei markkinoille syntyisi arbitraasi-mahdollisuutta. Kuten kaikilla markkinoilla, osto- ja myyntihinnan välillä on kuitenkin ero eli spreadi, jolloin kyseisen option ostaminen maksaisi esimerkiksi 52% ja sen myymisestä saisi 48%.