Fundamental analyse

Hos Minter Markets anvender vi fundamental analyse, når vi skal vurdere, om aktier er værd at investerer i. Metoden tager bl.a. udgangspunkt i en virksomheds årsrapport – eksempelvis indtjening, forretningsmodel og den finansielle situation.

Læs vores guide til fundamental analyse, og hvordan vi hos Minter Markets bruger metoden til at analysere en akties potentiale.

Hvis du ønsker hjælp til fundamental analyse, så klik her.

fundamental analyse

Indholdsfortegnelse

Hvad er fundamental analyse?

En fundamental analyse er en af de mest udbredte metoder til at analysere aktier – og vi gør selvfølgelig også brug af den hos Minter Markets, når vi skal vurdere en akties potentiale.

Modellen er på mange måder grundstenen i investeringsverdenen, og fælles for langt de fleste investeringsstrategier er nemlig, at de er baseret på fundamental analyse.

Formålet med en fundamental analyse er at finde frem til en akties værdi. Når man finder frem til den reelle værdi, er det muligt at sammenligne denne med markedsværdien. Hvis den reelle værdi er højere end markedsværdien, vil der være tale om en aktie, som er værd at investere i – en value investering.

Vi forsøger som udgangspunkt altid at finde aktier og værdipapirer, som er prissat lavere end deres reelle værdier.

Hvis vi eksempelvis finder en aktie, som bliver handlet til 200 kroner, men vi vurderer gennem vores fundamental analyse, at den reelle værdi er 300 kroner, så vil vi kunne tjene penge på en prisstigning. Der vil således være tale om en fornuftig investering.

 

En fundamental analyse kan deles op i to overordnede kategorier:

 • Kvantitative faktorer: Dette er håndgribelige faktorer, som det er muligt at fastsætte i nøgletal og værdier. Det kan f.eks. være finansielle opgørelser såsom virksomhedens resultatopgørelse, virksomhedens balance og virksomhedens pengestrømsopgørelse.
 • Kvalitative faktorer: Dette er forskellige faktorer, som ikke er mulige at fastsætte i nøgletal og værdier. Det kan f.eks. være virksomhedens brandværdi, virksomhedens ledelse, markedet, konkurrencen og fremtidsudsigterne for selskabet.

 

Det er væsentligt at gøre brug af begge overordnede faktorer, hvis man ønsker et retvisende billede af, hvad selskabet er værd.

Udelukker man enten de kvalitative eller kvantitative faktorer, vil det typisk resultere i en forkert fundamental analyse. Det kan betyde, at man opnår et unødvendigt tab på sin investering i selskabet.

Når man har analyseret begge faktorer i sin effektive markedshypotese, ender man med et fyldestgørende og realistisk billede af, hvordan selskabet performer på markedet – både nu og fremadrettet.

I sidste ende giver en fundamental analyse en god indikation på, om det kan betale sig at lave investeringer i selskabets aktier.

Hvad bruger vi en fundamental analyse til?

Som nævnt, er formålet med en fundamental analyse at finde frem til en akties- og/eller et værdipapirs værdi.

Det gør vi ved at fokusere på de underliggende årsager, som påvirker virksomhedens aktiver og forretning – både nu og fremadrettet. Det er også muligt at bruge fundamental analyse på hele industrier og den overordnede økonomi.

 

Ved at anvende fundamental analyse får vi bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Tjener virksomheden flere og flere penge i sin daglige drift?
 • Formår virksomheden faktisk at skabe profit og indtjening?
 • Er virksomheden rustet til at overgå konkurrenterne i fremtiden?
 • Kan virksomheden tilbagebetale sin gæld?

 

Ovenstående liste er blot eksempler på nogle af de spørgsmål, som er relevante, når vi skal vurdere, om en aktie er en god investering. I sidste ende anvender vi en fundamental analyse som et afgørende værktøj, når vi skal analysere selskabets position på markedet.

De fundamentale faktorer - kvantitative og kvalitative faktorer

Hos Minter Markets bruger fundamental analyse til at undersøge de fundamentale faktorer, som har indflydelse på, hvad en virksomhed er værd, og hvordan den vil klare sig på markedet i fremtiden. De fundamentale faktorer kan inkludere alt, som relaterer sig til den økonomiske sundhed i selskabet.

Der er derfor tale om et vidt begreb, når man taler om fundamentale faktorer. Derfor bliver de inddelt i to grupper – de kvalitative og de kvantitative faktorer. Det er vigtigt at skelne mellem de to begreber, selvom de ikke kan stå alene. Til sammen danner de et realistisk billede af den reelle situation i selskabet.

Vi kan meget nemt analysere de kvantitative data, da disse fremgår af virksomhedens finansielle opgørelser. Her er det muligt at måle nøgletal som f.eks. omsætningen, indtjening, langsigtede aktiver, selskabets egenkapital og mere nøjagtigt.

De kvalitative faktorer er ikke så håndgribelige, da de omhandler de forhold, som man umiddelbart ikke kan sætte nøgletal på. Det kan være kvaliteten af virksomhedens bestyrelse og ledelse, patenter og lignende, som også har indflydelse på virksomhedens værdi.

De kvantitative og kvalitative faktorer understøtter hinanden

Det er umuligt at foretage en fyldestgørende og realistisk analyse af en virksomhed uden både at tage højde for begge faktorer. Derfor forsøger vi hos Minter Markets at finde en forbindelse mellem de to, så vi skaber et retvisende billede, hvad selskabet i virksomheden er værd – både på kort og lang sigt.

 

Lad os bruge Nike til at eksemplificere denne påstand:

Alle har mulighed for at starte en virksomhed, der sælger træningstøj og løbesko. Det er dog ikke alle, der kan starte en virksomhed, som bliver genkendt af milliarder af mennesker over hele jorden. Derfor kan vi ikke basere en fundamental analyse af Nike-aktien på de kvantitative faktorer.

Det er så godt som umuligt at definere nøjagtigt, hvad Nike er værd. Du kan dog være sikker på, at brandværdien har en afgørende indflydelse på, hvor meget selskabet sælger. De værdier, som er knyttet til brandet, er derfor væsentlige at have med i analysen, hvis du vil lave en realistisk værdiansættelse af selskabet.

Aktiemarkedet afspejler ikke den reelle værdi

En af de antagelser, der ligger til grund for analysen er, at aktiemarkedet ikke afspejler den nøjagtige værdi af en aktie. Hvis markedet altid havde ret, var der ingen grund til at bruge tid på at analysere aktier. Dette leder os til den indre værdi, som er betegnelsen for en akties reelle værdi.

Hvis en aktie eksempelvis ligger i kurs 30 kr., kan vi med en fundamental analyse vurdere, at den faktisk er 35 kr. værdi. Dette er relevant, da vi i så fald er i stand til at købe aktier til en kurs, som ligger under den indre værdi. Det er derfor muligt for os at gøre en fornuftig investering, hvis analysen holder stik.

Vi ved ikke, hvornår kursen kommer til at afspejle den indre værdi. Men vi er gennem en fundamental analyse i stand til at vurdere, hvorvidt en aktie er mere værd end den værdi, den bliver solgt for. Hvis det holder stik, vil investeringen betale sig, når markedet begynder at følge de fundamentale faktorer.

Fundamental analyse - de kvalitative faktorer

Med en fundamental analyse er vi hos Minter Markets i stand til at foretage en vurdering af, hvad en aktie i virkeligheden er værd.

Før vi er i stand til det, er vi nødt til at gennemgå selskabets kvalitative faktorer, som per definition ikke kan kvantificeres. Derfor er det vanskeligt at inddrage disse i værdiansættelsen af en virksomhed.

Alligevel er det umuligt at ignorere disse karakteristika, når vi skal vurdere, hvorvidt en aktie er værd at foretage en investering i. Derfor følger her en oversigt over nogle af de virksomhedsspecifikke kvalitative faktorer, som vi tager hensyn til, når vi skal vurdere den indre værdi af en aktie.

Kvalitative faktorer i virksomheden

De kvalitative faktorer i virksomheden er de faktorer, som har at gøre med virksomhedens forretningsmodel, konkurrencefordele og ledelse, som der ikke kan sættes nøgletal på. Alle punkter er væsentlige, når vi skal vurdere, hvad en akties reelle værdi er. Herunder følger en oversigt over nogle af de vigtigste punkter.

 

Når vi vurderer de kvalitative faktorer i virksomheden, kigger vi bl.a. på:

 • Forretningsmodel: Hvad laver virksomheden helt præcist, og hvordan tjener de egentlig deres penge? Når vi skal forstå virksomhedens forretningsmodel, kigger vi som regel på deres hjemmeside og læser i den første del af årsrapporten.
 • Konkurrencefordele: Hvordan er virksomhedens position på markedet, og hvordan adskiller den sig fra andre selskaber i samme branche? Hvis en virksomhed skal have succes på lang sigt, er det vigtigt, at den er i stand til at bibeholde konkurrencefordele.
 • Ledelse: Hvordan er virksomhedens ledelsesstruktur, og hvordan performer ledelsen? Det kan være svært at finde svar på, men det er relevant at sætte sig ind i ledelsen, da denne har afgørende indflydelse på, hvordan virksomheden klarer sig både nu og i fremtiden.
 • Bestyrelsesstruktur: Hvordan er bestyrelsen sammensat, og formår denne at beskytte aktionærernes interesse? Bestyrelsens formål er at skabe en uafhængig bedømmelse af ledelsens præstation, og derfor er det relevant at have denne med i vores analyse, når vi vurderer en virksomhed.

 

Alle ovenstående forhold er vigtige at have med i den fundamentale analyse. Disse indikerer nemlig, hvordan virksomheden kommer til at klare sig i fremtiden. En ændring i ledelsen kan være afgørende for, om virksomhedens nøgletal, omsætning og egenkapital kommer til at stige eller falde.

Kvalitative faktorer på markedet

Der er ingen industrier, som er ens, og derfor er det væsentligt, at vi sætter os grundigt ind i, hvad der karakteriserer den enkelte industri. Det gør vi bl.a. ved at gennemgå kundebase, markedsandele, reguleringer og konkurrence. På den måde opnår vi en dybere forståelse af virksomhedens markedsposition.

 

Når vi vurderer de kvalitative faktorer på markedet, kigger vi bl.a. på:

 • Kunder: Hvordan er virksomhedens kundebase sammensat, og hvilke udfordringer giver denne sammensætning? Nogle selskaber har en lille kundebase, som står for en stor del af deres omsætning. Er det tilfældet, kan en simpel lovændring nulstille hele omsætningen.
 • Markedsandel: Hvor stor markedsandel har virksomheden, og hvordan klarer de sig i forhold til konkurrenter? En væsentlig markedsandel giver blandt andet stordriftsfordele, som gør virksomheden bedre i stand til at absorbere faste omkostninger.
 • Industrivækst: Hvordan er den generelle fremgang for den pågældende industri, som virksomheden befinder sig i? Nogle markeder har en negativ vækst, og her handler det om at være varsom som investor. Er markedet i vækst, vil antallet af potentielle kunder øges, og det skaber bedre muligheder for fremtidig vækst.
 • Konkurrence: Er der mange konkurrenter på markedet, og hvordan påvirker det priserne og indtjeningen pr. produkt? Øgede produktionsomkostninger vil være problematiske på markeder med mange selskaber, fordi disse ikke kan videreføres til kunderne, medmindre konkurrenterne også hæver priserne.
 • Regulering: Bliver virksomhedens indtjeningsmuligheder reguleret af offentligheden? Er der eksempelvis to forsyningsselskaber, som står for hele industrien i en region, er det som udgangspunkt regeringen, der specificerer, hvor meget den enkelte virksomhed må tjene.

 

Markedet har indflydelse på, hvor meget en virksomhed er værd, da virksomheden ikke selv kan påvirke de eksterne markedsfaktorer. Befinder selskabet sig eksempelvis på et marked med negativ vækst, vil det være svært på lang sigt at opretholde en fornuftig økonomi.

Fundamental analyse - de kvantitative faktorer

De kvantitative faktorer er de faktorer, som kan bindes op på virksomhedens nøgletal. Det er informationer, som fremgår af virksomhedens årsrapport og regnskaber. Disse kan bruges til at analysere sig frem til, om virksomheden er værd at foretage en investering i.

Når vi bruger fundamental analyse til at finde aktier til vores investorer, starter vi med at tage udgangspunkt i de årsrapportens nøgletal. De kan bruges til at få indsigt i væksten, omsætningen og indtjening, samt hvorvidt selskabet går en fornuftig fremtid i møde ud fra et økonomisk perspektiv.

 

Når vi analyserer de kvantitative faktorer, kigger vi bl.a. på:

 • Resultatopgørelsen: Resultatopgørelsen viser virksomhedens resultat over en specifik periode. Her kan vi finde information omkring nøgletal som indtjening, omsætning og udgifter, samt hvordan virksomheden bruger alle pengene.
 • Balancen: Balancen giver os indsigt i virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital. Den giver et overblik over, hvordan virksomhedens penge bliver fordelt. Aktiverne er de ressourcer, som virksomheden ejer, mens passiverne er finansieringen af virksomhedens aktiver.
 • Ledelsesberetning: Ledelsesberetningen er et notat fra ledelsen, som fremgår af årsopgørelsen. Her forklarer ledelsen, hvad der er sket i virksomheden i løbet af året. Vi lægger blandt andet mærke til, om ledelsen også nævner de udfordringer, som virksomheden står overfor.
 • Pengestrømsopgørelsen: Pengestrømsopgørelsen bliver inddelt i tre aktiviteter – finansierings-, drifts- og investeringsaktivitet. Dermed er vi i stand til at vurdere, om virksomheden er i stand til at skabe likviditet, indfri gældsforpligtelser, udbetale udbytte til investorer samt om der er behov for ekstern finansiering fra andre selskaber.

 

Det kan være forvirrende at navigere i de mange forskellige nøgletal, der fremgår af en virksomhedens økonomiske opgørelser.

Det er dog vigtigt at inddrage dem i den fundamentale analyse, da de økonomiske opgørelser indeholder værdifuld information, som er med til at tegne et billede af, hvordan en virksomhed klarer sig økonomisk.

Skal Minter Markets hjælpe dig med at investere?

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi hos Minter Markets kan hjælpe dig med at investere i aktier, obligationer eller ETF’er?

Så book et uforpligtende møde over telefonen, hvor vi tager en snak omkring dine muligheder som investor. Vi hjælper dig med alt fra teknisk analyse og fundamental analyse til investeringsrådgivning, markedsopdateringer og sparring i forhold til din aktive investeringsstrategi.

Vi vægter den personlige relation højt, og vi giver dig altid konkret rådgivning ift. både eksisterende og fremtidige investeringer. Klik på nedenstående knap eller ring direkte til os på 31 12 22 40. Så tager vi en uformel snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe et større afkast.