Compliance

Add Your Heading Text Here

Key Information Documents (KID)

Leverandøravhengighet

Multi Markets tilbyr utelukkende ikke-uavhengig investeringsrådgivning ved at selskapet mottar returprovisjon fra Saxo Bank for alle investeringstjenester og produkter som ytes til Kunden. For komplett oversikt over alle kostnader for deg som kunde og Multi Markets sin returprovisjon kan du se i vår prisoversikt. En oppdatert begrunnelse for hvorfor Multi Markets kan beholde returprovisjon kan du klikke her.

Klageadgang

Alle kundeklager må rettes skriftlig og oversendes per e-post til crs@multimarkets.noeller ordinær post:

Multi Markets AS
Havnegta 5B
4305 Sandnes

Processgang ved klager

Compliance Officer er foretakets klageinstans og er ansvarlig for behandling av klager. Compliance Officer skal sikre at klagen behandles forsvarlig og hurtig. Ved innsendelse skal kunden motta en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt med opplysning om forventet saksbehandlingstid. Dersom var ikke kan gis innenfor forventet behandlingstid, skal foretaket informere klageren om grunnen til dette og når saken forventes avsluttet.

Compliance Officer skal sørge for å innhente relevant informasjon for å opplyse klagen, samt identifisere og begrense eventuelle interessekonflikter.

Avgjørelser som ikke gir klager fullt medhold, skal begrunnes skriftlig og det skal opplyses om klageadgangen til Verdipapirforetakenes forbunds Etisk Råd.

Alle mottatte kundeklager og tilknyttet dokumentasjon registreres og beholdes i minst 5 år fra tidspunkt klagebehandlingsprosedyren ble avsluttet.

Minter Oslo AS er tilknyttet agent til Multi Markets AS. Multi Markets AS har konsesjon til å yte følgende investeringstjenester etter verdipapirhandelloven § 2-1 (1) – MiFID art 31:

  • Nr 1. Mottak og formidling av ordre
  • Nr 5. Investeringsrådgivning

Minter Oslo AS har tillatelse til å yte de samme investeringstjenester som Multi Markets AS.

Multi Markets AS: https://www.multimarkets.no/

Konsesjonsregisteret